סניף רעננה טלפון: 09-7722553, סניף רמת גן טלפון: 03-7521731
סניף רעננה טלפון: 09-7722553, סניף רמת גן טלפון: 03-7521731

הצהרת הון , מהי ? , איך מתמודדים איתה ? , איך מכינים אותה ?
וורסל אריק, רו"ח מנסה להסביר במאמר זה

-

הצהרת הון ואופן הכנתה

הצהרת הון כשמה כן היא :  הצהרה לגבי כל הנכסים וההתחייבויות של התא המשפחתי ליום מסויים . היא משמשת כמכשיר נוסף של רשויות המס לצורך ביקורת על הכנסותיו של הנישום .

 

 במידה שישנו גידול בהון שאיננו מוסבר, עלול פקיד השומה להגיש דרישה לתשלום מס, המשקף לדעתו את הגידול בהון. במקרה שעניין השומה מגיע לכדי דיון בבית המשפט, מוטלת בד"כ על הנישום חובה להוכיח כי דיווח כראוי על הכנסותיו, והגידול בהון סביר.

 

בפסיקה נקבע כבר כי עצם קיומם של הפרשי הון בלתי מוסברים מהווה עילה לחיובם של הפרשים אלו במס הכנסה.

הצהרת הון נדרשת לפי סעיף 135 (1) לפקודת מס הכנסה. הדו"ח מוגש במסגרת  סמכותו של פקיד השומה לדרוש ידיעות ומידע, זאת  בנוסף לדו"ח השנתי על ההכנסות לפי סעיף 131 לפקודה.

מיום הדרישה להצהרת ההון עומדים לנישום 120 ימים להגשתה,  ו/או במקביל למועד הגשת הדו"ח השנתי לאותה שנה. איחור בהגשת הצהרת  ההון במועד,  בצירוף כל המסמכים הנדרשים,  תגרום להטלת קנס בגין כל חודש פיגור לפי סעיף 188 (ז) לפקודת מס הכנסה, וכן מהווה הדבר עבירה פלילית על פי סעיף 215 לפקודה. רישום פרטים כוזבים בהצהרה, השמטת נכסים בבעלות מגיש ההצהרה וכן אי הגשת הצהרת ההון במועד, מהווים עבירה פלילית על פי הוראות סעיפים 216 ו- 220 לפקודת מס הכנסה.

לאחר שאזרח פותח תיק במס הכנסה  כעצמאי, או כאשר נפתח לו תיק כשכיר בשל היותו בעלים של חברה, או בעל מניות מהותי ,או שכיר שהכנסתו עולה על סכום מסויים שנקבע בתקנות, הוא חייב להגיש מידי שנה דוח שנתי על הכנסותיו .

בעבר היה נהוג להוציא דרישה להגשת הצהרת הון  לאזרח  לסוף השנה,  הקודמת לשנה בא פתח תיק במס הכנסה. בשנים האחרונות הנוהג שונה, והדרישה מגיעה בסוף שנת המס הראשונה לפתיחת התיק.

 

ישנה חשיבות מרובה להכנה מקצועית של דו"ח זה ע"י בעל מקצוע, זאת עקב היות הדו"ח אמצעי חשוב למדידת נכונות הדיווחים השנתיים.

 

בעל מקצוע טוב יוכל לבדוק נכונה גם הפרשי הון שנוצרים בין השנים,  ולחפש סיבות ו/או הסברים בזמן אמת. בדיקה זו גילתה לא פעם  נכסים נוספים שנשמטו בטעות בהצהרת ההון,  וכן הסברים שנשכחו. בבדיקה זו נחסכת עוגמת נפש מהנישום בכך שלא ידווח בטעות דיווח לא נכון,  וכן ידאג כבר היום,  בעת הכנת הצהרת ההון, לשמור את כל ההסברים,  ולא להתחיל לחפש אותם מספר שנים לאחר מכן, לפי דרישת  מס הכנסה,  ולגלות שאבדו לו או נגרסו מזמן.

 

 

הדרישה להצהרת הון היא בממוצע כל 5 שנים. לעיתים קורה שנדרשים להגישה כל  3 שנים, וקיימת  גם אפשרות שתעבורנה  8 ו-9 שנים ללא דרישה. אני מניח, שהדרישה להצהרות ההון היא גם בהתאם לענף העיסוק של האזרח.

לעיתים חורג מס הכנסה מנוהל זה,  ודורש הצהרות הון למועדים אחרים כגון סמוך למועד ביצוע עסקאות מהותיות.

 

 

ישנה חשיבות מכרעת להכנת הצהרת ההון הראשונה,  משום שהיא מהווה בסיס לכל יתר ההצהרות שתבאנה  בהמשך.  למעשה, בכל הצהרת הון שלאחר הראשונה, נערכת בדיקה כדלקמן :

 

ההון הנקי בהצהרת ההון הנוכחית

פחות ההון הנקי בהצהרת ההון הקודמת

פחות הכנסותיו של האזרח

פחות מיסים ששולמו

פחות ביטוח לאומי ששולם

פחות  הוצאות מחיה.

 

הוצאות המחיה מחושבות לפי טבלאות, אשר מפורסמות ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

הן מחושבות לפי עשירוני הכנסה ומספר הנפשות בבית.

 

ישנן  6 טבלאות, אשר מחולקות לפי רמת החיים (נהוג להשתמש בטבלה 3 או 4). חלק מהטבלאות הן באחוזים מהכנסה וחלקן בסכומים .

 

הוצאות המחיה כוללות את כל ההוצאות השוטפות הנדרשות לקיום היומיומי כגון : ביגוד, מזון, בילויים, רכב,חינוך, בריאות וכיו"ב.

 

אם מגיעים, לאחר כל החישובים,  ליתרה חיובית,  יש למצוא הסברים נוספים למקורות הכספיים : ירושות, מתנות, פדיון קופ"ג, קה"ל , ביטוחי חיים וכיו"ב.

 

במידה שאין מספיק הסברים לגידול בהון, ומס הכנסה בודק את הדו"ח,  סביר להניח שההנחה תהיה שהגידול נובע מהכנסות שלא דווחו,  ובשל כך עלול להיות מוטל על המצהיר  גם מס הכנסה גבוה, גם מע"מ וגם ביטוח לאומי.

 

לצערנו, לא פעם מוגשים דו"חות אלה באופן חובבני מבלי להיעזר בבעלי מקצוע. דוחות אלה גורמים נזק לנישום,  והוא עלול, בשל כך,  לשלם מס מיותר בעקבות דיונים. יחד עם זאת, בשל העובדה כי אנשים ימשיכו להגיש לבד הצהרות הון , ברצוני לתת דגשים לגבי הכנתה .

 

 

 

דגשים בהכנה

 

1. יש לשים לב לכך, שכל הנכסים וההתחייבויות יירשמו  במחירי עלות ו/או נומינלי. אין חשיבות  לשווי הנוכחי,  אלא לעלות ההיסטורית של הרכישה. לדוגמא:  בית ששוויו היום 3 מליון ₪,  אך עלה 100,000 ₪,  יירשם בהצהרת ההון כ-100,000 ₪. כמו-כן, אם הבית נתקבל במתנה (הלוואי עלינו), יירשם בהצהרת ההון בעלות אפס.

 

2. לכל נכס או התחייבות המדווחים בהצהרה, יש לצרף מסמכים לאימות הרישום (אישורי בנקים,

קופ"ג , חוזים וכיו"ב).

 

3. רכב יירשם במחיר עלות (מחיר הקנייה),  ולא לפי מחיר המחירון ליום הצהרת ההון.

 

4. יש לשים לב בפרט לקרנות ההשתלמות:  יש לקחת בחשבון רק את הסכום ששולם ע"י העובד, ולא לקחת בטעות בחשבון  את הסכום ששילם המעביד ו/או את שני הסכומים ביחד.

 

5. יש לשים לב, לציין בתכולת הבית גם תכשיטים, אוספים, מטילי זהב (במידה שיש), שיתכן שימומשו בכסף רב במידה שתהיה  מצוקה כספית.

 

6. יש לשים לב ולשמור  תיעוד של כל סכום כסף שנתקבל במתנה .

 

7. יש לשמור תיעוד של עלויות שהוצאו על אירועים משפחתיים ומתנות בשל אותם אירועים.

 

8. יש לקחת בחשבון, שמס הכנסה יודע על כל טיסה לחו"ל, מי מבני המשפחה נסע  ולכמה זמן.

 

9. מס הכנסה  גם יודע לא פעם על שיפוצים מסיביים, הרחבות בנייה שבוצעו וכיו"ב.

 

10. יש לקחת בחשבון כשימוש בכסף את הביטוח לאומי +מס בריאות של השכיר, וכן 48% מתשלומי ביטוח לאומי של העצמאי.

 

11. יש לקחת בחשבון את השימוש בכל אותן הוצאות שתואמו למס הכנסה בדו"ח השנתי.

 

12. יש לקחת בחשבון הפסדי הון  או ריווחי הון לשנים האמורות.

 

13. יש להוסיף הסברים בגובה הפחת שנדרש בספרים (באם טופס הפחת רשום בעלות ולא ביתרת העלות) .

 

14. אל תנסו להגדיל באופן מלאכותי את הנכסים המפורטים  בהצהרת ההון הראשונה, כמו  ע"י רישום מט"ח שמוחזק בבית ו/או מזומנים .

 

15. מצד שני, אל תנסו גם להעלים נכסים. זכרו היטב, כי מחשבי מס הכנסה מקושרים למחשבי רשויות מדינה נוספים כגון משרד הרישוי, ביטוח לאומי, מיסוי מקרקעין ועוד, וכן מתקבלים אצלם דיווחים על ניכוי מס ומסחר בני"ע מבנקים.

 

16. מס הכנסה נוהג להוריד בתור שימושים לכסף גם את הריבית המשולמת על המשכנתא. נתקלנו בלא מעט הצהרות הון שהוגשו ללא בדיקה זו. קחו בחשבון, שנושא זה טומן בחובו בד"כ סכומים גבוהים.

 

17. מצ"ב גיליון אקסל לצורך הקלה בהכנת הצהרת ההון.

21 תגובות על “הצהרת הון ואופן הכנתה”

 1. משה הגיב:

  היי
  קיבלתי בקשה להגיש הצהרת הון ראשונה לאחר פתיחת עוסק פטור.
  בכותרת כתוב "דין וחשבון על רכוש וכו' ליום 31.12.15"
  האם אני צריך להצהיר על ההון שהיה ברשותי בתאריך הנ"ל או על ההון שיש ברשותי היום בתאריך 4.8.16 ?
  תודה רבה

  • worcel הגיב:

   אתה צריך להגיש את המצב לסוף 2015
   שים לב שהרישומים צריכים להיות במחירי עלות ולא שווי וכדאי שבעל מקצוע יערוך זאת בשבילך
   הצהרת הון ראשונה מאוד חשובה

 2. תומר הגיב:

  שלום רב,

  אתה מתייחס בהסברים ל"שימושי כסף". איפה זה מופיע בהצהרת ההון?

  תודה מראש

 3. worcel הגיב:

  אני עניתי על הסברים לגידול ההון אבל אם השאלה היא לגבי רכוש שנקנה אזי יש מקום בטופס לרישום

 4. אמיר הגיב:

  במידה וקיים עודף הכנסות , האם מבקשים הסברים .?

 5. אבי הגיב:

  במידה וקבלתי דירה בירושה
  אולם הדירה לא עברה על שמי בטאבו (רשומה על שם הורי ז"ל)
  האם יש לכלול את הדירה בהצהרת ההון שלי ?

  • worcel הגיב:

   אתה יכול לרשום אותה במחיר סמלי של 1 ש"ח כי היא לא עלתה לך כסף ורוצים לדעת מה שעלה לך כסף וכמה, תרשום דירה בירושה במחיר סמלי 1 ש"ח

 6. יוליה הגיב:

  שלום,
  עליתי לארץ לפני 5 שנים ואני מורת דרך במקצועי. פתחתי עסק פטור וקיבלתי הצהרת הון ראשונה ליום 31.12.2015.
  האם כדאי/צריך להצהיר על חשבון בנק אמריקאי שמועבר אליו כספים כמתנה/תמיכה למשל? יש לציין שאני מושכת כספים אלו ועושה בהם שימוש בישראל.

  • worcel הגיב:

   ממליץ לך לא למלא הצהרת הון ראשונה לבד אלא להגיע לרואה חשבון שיכין לך ויענה על השאלות
   את מוזמנת להתקשר אלינו ולהגיע לפגישה 09-7722553

 7. לונה הגיב:

  אני עצמאית מזה כשנה הנשואה לחבר קיבוץ (שכיר) ומתגוררת בקיבוץ. נדרשתי להגיש הצהרת הון – האם הבית הקיבוצי בו אנו גרים (שנמצא בתהליך שיוך) צריך להיות מאוזכר? אם כן באיזה עלות? האם עלות השיפוץ שביצענו לפני כעשור (חצי מיליון ש"ח) צריכה להיות מאוזכרת בדו"ח? כמו כן אשמח לדעת האם באמת נדרש להגיש רשימה מלאה של תכולת הבית? האם באמת צריך לרשום כל רהיט או חפץ ששוים יותר מ-300 שח ולצלם קבלות? או שניתן לכלול הכל תחת סכום אחד כולל ולהחריג רק דברים יוצאי דופן כמו פרטי אמנות, תכשיטים, מזומן?

 8. בני הגיב:

  שורות 97 עד 100 מתייחסות לקניה ומכירה של ניירות ערך. כתוב, בין היתר, "שאינם רשומים בפנקסי העסק". האם הכוונה היא שזה תקף רק למי שהוא בעל עסק?
  האם שכיר שמדווח הצהרת הון פטור מלמלא שורות אלו?

 9. גיא הגיב:

  שלום,
  יש לי אופציות שקיבלתי ממקום העבודה (חלקן הבשילו וחלקן לא), איך עלי לרשום אותן?
  תודה,
  גיא

 10. מאיר הגיב:

  שלום,
  קיבלתי דרישה להצהרת הון ראשונית נכון ל 31.12.15. במועד זה הייתי בעיצומו של הליך רכישת נכס, כאשר הסכום הראשוני ע"פ ההסכם כבר שולם. האם אני עשוי להידרש להסביר את המקור לסכום זה או שמאחר ומדובר בהצהרה ראשונית, היא רק מהווה בסיס להשוואות עתידיות ומה שהוצהר לגביו, תיבדק רק אמינותו אבל לא מקורו?
  תודה מראש

  • worcel הגיב:

   בד"כ לא שואלים שאלות בהצהרת הון ראשונה אבל תמיד אפשר לשאול ולברר, רשות המיסים רשאית לבדוק גם הצהרת הון ראשונה אם תרצה בכך

 11. אלינה הגיב:

  האם באמת צריך לפרט כל תכולת בית מעל 300 ש"ח בעת רכישה בהצהרת הון ראשונה ?

 12. עידו הגיב:

  בנוגע לאישורית מקרנות השתלמות, קרנות פנסיה וקופות גמל: בהצהרה יש שדה של תאריך רכישה/הצטרפות אבל אני לא זוכר מתי הצטרפתי וזה גם לא רשום באישור. האם אפשרי לא למלא נתון זה?

 13. ANWAR הגיב:

  שלום רב, אשתי פתחה עסק פטור באמצע 2015, ונדרשנו למלא הצהרת הון בגין 2016 כאשר ב 2016 העיסוק העיקרי שלה היא כשכירה בעבודה שהיא יותר משתלמת, לגבי פרק א – הון מושקע בעסקים על שני פרקיו אין לנו מה להצהיר, אז נמלא רק את פרק ב' והלאה,נכון?
  לגבי שורות 81-94 התחייבויות וזכאים, האם מדובר בהלוואות ומשכנתאות בחשבון הפרטי?

 14. אירנה הגיב:

  שלום רב,
  שאלה לגבי משיכת כספים מביטוח חיים .
  יש אישור על משיכה ומס 35 % ששולם – מדובר על פוליסה פרט – עצמאי, האם אתה מוסיף להסברים את כל הסכום , כ35% כבר מתוך מס הכנסה ששולם בשנה?
  אם מדובר על משיכה מקופה כשכיר , איזה סכום אתה לוקח להסברים?

  תודה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.