סניף רעננה טלפון: 09-7722553, סניף רמת גן טלפון: 03-7521731
סניף רעננה טלפון: 09-7722553, סניף רמת גן טלפון: 03-7521731
https://taxes.gov.il/Pages/HomePage.aspx

https://taxes.gov.il/Pages/HomePage.aspx

-

רשימת תכנוני המס החייבים בדיווח שאושרו בכנסת

                   רשימת תכנוני המס החייבים בדיווח שאושרו בכנסת

 

ועדת הכספים של הכנסת אישרה שלשום  פה אחד, את רשימת תכנוני המס החייבים בדיווח.

תכנית המסים הרב שנתית שעברה בחקיקה, ביולי 2005 (תיקון 147 לפקודת מס הכנסה) כללה פרק שעוסק במאבק של רשות המסים בתכנוני המס הבלתי לגיטימיים הגורמים לקופת המדינה נזק של מאות מיליוני שקלים. בתיקון לחוק נקבע כי תחול חובת דיווח על רשימה של תכנוני מס שרשות המסים תביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת.

 

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תקנות מ"ה (תכנון מס החייב בדיווח), התשס"ז-2006 ואת תקנות מע"מ (תכנון מס החייב בדיווח), התשס"ז-2006, הכוללות 15 תכנוני מס אשר מי שנקט בהן חייב להודיע על כך לרשות המסים.

 

בהציגו את הרשימה, הדגיש מצא כי "זכותו של הנישום לתכנן את עסקאותיו שיהיו דלות מסים ולא עתירות מסים, וכי לא כל פעולה הכלולה ברשימה משמעה שהרשות רואה בה תכנון מס שאינו לגיטימי". יחד עם זאת ציין מצא כי "מדובר בתכנון שאנו רוצים לדעת עליו ולבחון אותו במסגרת אותה שקיפות בה נוקטת גם רשות המסים". מצא הוסיף כי הרשימה אינה סטטית והיא תתעדכן מעת לעת באישור ועדת הכספים.

 

מצא ציין כי הרשימה שהוגשה לאישור ועדת הכספים, היא פרי עבודה ממושכת שנעשתה ברשות המסים בשיתוף עו"ד דידי לחמן-מסר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אל מול הארגונים המקצועיים ורוכזה על-ידי המשנה למנהל רשות המסים, יהודה נסרדישי.

עיקרי הפעולות עליהן יש לדווח בתחום מס-הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין הן:

 

 

1.     תשלום מאדם לקרובו, בסכום כולל של 2 מיליון ₪ לפחות בשנת המס בשל ניהול כהגדרתו בתקנות, אם בעקבות התשלום פחת סכום המס שהיה משתלם על התשלום אלמלא הועבר, כיוון ששיעורי המס החלים על הקרוב נמוכים משיעורי המס החלים על מעביר הסכום, או כיוון שהקרוב פטור ממס, או כיוון שיש לו הפסדים הניתנים לקיזוז.

2.     מכירת נכס לקרוב שבה נוצר הפסד של 2 מיליון ₪ לפחות, שקוזז כולו או חלקו בשנת המכירה או בתוך שנתיים שלאחר תום שנת המכירה.

3.     מכירת נכס לאחר, אם הנכס הגיע לידי המוכר במכירה פטורה ממס מקרוב והמוכר מכר את הנכס בתוך שלוש שנים מיום שהגיע לידיו ונוצר לו בעקבות המכירה הפסד בסכום של 2 מיליון ₪ לפחות, הניתן לקיזוז, בין אם קוזז ההפסד ובין אם לאו.

4.     מכירת נכס לאחר, אם הנכס הגיע לידי המוכר במכירה פטורה ממס מקרוב והמוכר מכר את הנכס בתוך שלוש שנים מיום שהגיע לידיו, וכנגד הרווח שנוצר לו בעקבות המכירה קיזז הפסד קודם שהיה לו בסכום של 2 מיליון ₪ לפחות.

5.     מחילת חוב לקרוב על ידי חבר בני אדם בסכום של 1 מיליון ₪ לפחות, ובשל המחילה פחת סכום המס שהיה משתלם על סכום המחילה.

6.     פירעון חוב של יחיד בעל מניות מהותי בחבר בני אדם לחבר בסכום של 1 מיליון ₪ לפחות ברבעון האחרון של שנת המס ובלבד שברבעון הראשון של שנת המס העוקבת גדל סכום החוב של בעל המניות המהותי בחבר, בשיעור שלא יפחת מ-25% מסכום החוב שנפרע על ידיו.

7.     רכישת אמצעי שליטה בחבר בני אדם אם לרוכש הומחתה זכות של אחר כלפי אותו חבר בני אדם וההתחייבות של חבר בני האדם לאחר שולמה על ידי רוכש אמצעי השליטה או ע"י מוכר אמצעי השליטה ולחבר בני האדם נוצר חוב כלפי רוכש אמצעי השליטה, הנובע מהזכות שהומחתה, בסכום העולה על הסכום ששולם על-ידי מוכר אמצעי השליטה או רוכש אמצעי השליטה, לפי הענין .

8.     רכישת אמצעי שליטה בשיעור של 50% או יותר בחבר בני אדם שיש לו הפסד של 3 מיליון ₪ לפחות.

9.     רכישה או החזקה של 25% לפחות של חבר בני אדם תושב חוץ כששיעור המס החל במדינה שבה הוא תושב, נמוך מ-20% וקבלת תקבולים מאותו חבר בני אדם.

10.  רכישה של 25% לפחות מאמצעי השליטה בחבר בני אדם תושב מדינה שלישראל יש עמה אמנה למניעת כפל מיסים אם מרבית שווי נכסיו של אותו חבר בני אדם הם נכסים בישראל, או החזקה בחבר בני אדם כאמור וקבלת תקבולים מאותו חבר בני אדם.

11.  תשלום מחברה משפחתית לנישום שנדרש על יד החברה המשפחתית כהוצאה בשנת המס, ויצר לנישום המייצג הפסד בסכום שלא פחת מ-500,000 ₪.

12. לעניין פעולות במקרקעין, נקבע כי יראו כפעולות במקרקעין החייבות בדיווח התקשרות עם בעלים של מקרקעין למתן שירותי בניה עליהם או למתן שירותי מימון לבניה כאמור, כשהתמורה מחושבת לפי התמורה ממכירת המקרקעין וכן התקשרות עם בעלים של מקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת כקבוצה לבניה על המקרקעין באמצעות גורם מארגן (להלן – התקשרות לבניה מאורגנת).

13. לעניין מע"מ, נקבע כי הפעולות עליהן יש לדווח לפי חוק זה למנהל הן התקשרות לבניה מאורגנת וכן החזקה, במישרין או בעקיפין, של מוסד כספי או מלכ"ר, באחד או יותר מאמצעי השליטה בעסק, בשיעור של 75% לפחות.

 

 

בהתאם לתקנות נקבע כי הדיווח של תכנוני המס בתחום מס-הכנסה ומיסוי-מקרקעין יבוצע בדוח השנתי החל מהדוח השנתי לשנת המס 2007. לעניין תכנוני המס בתחום מע"מ, הדיווח יהיה בדיווח התקופתי.

 

ועדת הכספים קבעה את תחולת הדיווח כאמור לשנים 2007-2009, כאשר בסיום התקופה ייבחנו הלכה למעשה יישום התקנה והארכתה.

 

מצא נענה לפניית מספר ח"כים והודיע כי הסמכות להטלת הקנס בשיעור 30% החל במצב שבו הנישום נקט בתכנון מס האמור ברשימה, ונקבע לגבי העסקה כי היא מלאכותית, תועלה לדרג ההנהלה הבכירה ברשות המסים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.