סניף רעננה טלפון: 09-7722553, סניף רמת גן טלפון: 03-7521731
סניף רעננה טלפון: 09-7722553, סניף רמת גן טלפון: 03-7521731

תקציב המדינה 2017 אושר בכנסת והטיל נטל מס חדש על הציבור ,

רו"ח ליאור וורסל מתמצת לכם את החוקים החדשים שיחולו החל מינואר 2017

-
תקציב המדינה 2017

חוקים חדשים החל משנת 2017

תקציב המדינה 2017 מטיל מיסים חדשים על כולם, להלן הסבר

במאמר זה נרחיב על הנושאים הבאים:

 1. שיעורי המס על יחידים ועל חברות החל משנת 2017
 2. חיוב במס של בעל מניות מהותי על יתרת חובה בחברה
 3. חברות ארנק
 4. חלוקת דיבידנד בכח
 5. דיבידנד 25% – הוראת שעה מוגבלת בזמן
 6. מס על ריבוי דירות
 7. פנסיה לעצמאיים
 8. הפקדות לפנסיה עבור פיצויים מעל תקרה

 

מדובר על נושאים חשובים ביותר וננסה להסביר אותם במאמר זה, כמובן שלא ניתן במאמר כזה לגעת בכל הנקודות בחוק ואתם מוזמנים לקרוא את החוק לצורך הרחבת הידע

 

שיעורי המס על יחידים ועל חברות החל משנת 2017

 1. מי שלמד לימודי מקצוע היה זכאי עד כה לחצי נקודת זיכוי נוספת לשנה אחת החל מהשנה לאחר הוצאת התעודה, כעת יהיה זכאי ל 3/4 נקודה ומשנת 2018 לנקודה שלמה
 2. שיעורי המס ליחידים ישתנו כדלקמן:

 

שנת 2017

שנת 2016

10% עד 74,460 ₪

10% עד 62,400 ₪

14% מ 74,461 ₪ ועד 107,040 ₪

14% מ 62,401 ₪ ועד 106,560 ₪

20% מ 107,041 ₪ ועד 171,840 ₪

21% מ 106,561 ₪ ועד 168,000 ₪

31% מ 171,841 ₪ ועד 238,800 ₪

31% מ 168,001 ₪ ועד 240,000 ₪

35% מ 238,801 ₪ ועד 496,920 ₪

34% מ 240,001 ₪ ועד 501,960 ₪

47% על היתרה

48% על היתרה

 

 1. מס עשירים – החל מ 640,000 ₪ יוטל מס נוסף של 3% (במקום 2% מעל 800,000 ש"ח) 
 2. מס על הגרלות, הימורים ופרסים יעלה מ 30% ל 35%
 3. מס חברות יופחת בשנת 2017 ל 24% ובשנת 2018 ל 23%

 

 

חיוב בעל מניות על יתרות חובה

בעל מניות מהותי ידרש לשלם מס בגין יתרות חובה שלו בחברה או בגין נכס לרבות דירה שהחברה העמידה לרשותו

 

מועד החיוב:

 1. במשיכת כספים מהחברה – בתום שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמשכו.
 2. בהעמדת נכס לשימוש – בתום שנת המס שבה הועמד הנכס לשימוש ובתום כל שנה לאחר מכן עד למועד שבו הושב הנכס.

 

לא יראו במשיכה של כספים מהחברה משיכה מצטברת של פחות מ 100,000 ₪ בכל אחד מהימים בשנתיים האחרונות

 

משיכה תחשב גם הלוואה לרבות השאלה או כל חוב אחר וכן מזומנים , ניירות ערך , פיקדונות וכל ערובה אחרת שהחברה העמידה כבטוחה כלשהי לטובת בעל המניות המהותי

 

נכס יחשב לדירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי כולל התכולה וכן חפצי אומנות או תכשיטים וכן כלי טיס או שיט שעיקר השימוש בהם הוא לצרכים הפרטיים וכל כל נכס אחר שיקבע שר האוצר.

 

עלות הנכס – הגבוה מבין יתרת שווי הרכישה כאמור בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין בתוספת הפחת או עלות הנכס בדוח הכספי של החברה.

 

תחמונים:

 1. כספים שהושבו לחברה עד מועד החיוב ונמשכו מחדש בתוך שנתיים מהמועד בו הושבו יראו אותם עד גובה הסכום שנמשך מחדש כאילו לא הושבו (למעט אם נמשכו מחדש באופן חד פעמי והוחזרו בתוך 60 יום)
 2. נכס שהועמד לרשות בעל המניות המהותי והושב לחברה עד מועד החיוב ולאחר מכן הועמד לשימושו מחדש בתוך 3 שנים מהמועד בו הושב יראו אותו כאילו לא הושב

 

גובה ההכנסה:

בגין השימוש בנכס ועד להשבתו לחברה תיזקף לבעל המניות המהותי הכנסה לפי הגבוה מבין שווי השוק בגין השימוש בנכס או השיעור שנקבע לפי סעיף 3(ט)(1) כשהוא מוכפל בעלות הנכס

תחילת התוקף של הסעיף:

 1. בגין יתרת חובה של בעלי מניות ניתן להחזירם לחברה עד 31/12/2017
 2. בגין דירה ניתן להחזירה לחברה עד 31/12/2018 אך יחד עם זאת לשלם מס בגין השימוש בדירה כפי שתואר קודם
 3. מכירת הדירה בידי החברה לבעל המניות המהותי לא תחוייב במס שבח בידי החברה ובמס רכישה בידי בעל המניות המהותי, אך במכירת הדירה בידי בעל המניות המהותי יחשב שווי הרכישה של הדירה כיתרת שווי הרכישה בידי החברה ויום הרכישה של הדירה יהיה יום הרכישה בידי החברה.

 

 

חברת ארנק

הכנסה חייבת של חברת מעטים שאינה חברת משלח יד זרה הנובעת מפעילות של יחיד שהוא בעל מניות מהותי בה תיחשב כהכנסתו של היחיד כמפורט להלן:

 1. אם הכנסת חברת המעטים נובעת מפעילות היחיד בחבר בני אדם אחר לרבות בצד קשור לאותו חבר בני אדם כנושא משרה או הענקת שירותי ניהול וכיוצ"ב והיחיד או חברת המעטים היו נושאי משרה באותו חבר בני אדם – במקרה זה ההכנסה תחשב להכנסה לפי סעיף 2(1) או 2(10)
 2. אם הכנסת חברת המעטים נובעת מפעילות אותו יחיד בעבור אדם אחר לרבות בעבור צד קשור לאותו אדם והיא מסוג הפעולות הנעשות בידי עובד עבור מעסיקו – ההכנסה תחשב להכנסה לפי סעיף 2(2)
 3. לעניין פסקה (2) , יראו את פעולות היחיד כפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו, על אף כל דין או הסכם, אם מקורן של 70% או יותר מסך כל הכנסתה או הכנסתה החייבת של חברת המעטים בשנת המס, למעט הכנסות מיוחדות או רווחים מיוחדים, הוא בשירות שניתן על ידי היחיד או קרובו כהגדרתו בסעיף 76 ,לרבות עובדי החברה, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות חברת מעטים קשורה, לאדם אחד או לקרובו כהגדרתו בסעיף 88 ,במשך 30 חודשים לפחות, מתוך תקופה של ארבע שנים, ובלבד שבתום 30 החודשים יראו את פעולות היחיד כפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו מיום תחילת מתן השירות, וזאת לצורך דיני המס בלבד; לעניין זה

"הכנסות מיוחדות" – הכנסות כמשמעותן בסעיף 89 ,שווי המכירה כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, או דיבידנד;

 "רווחים מיוחדים" – רווח הון, שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, או רווח מדיבידנד

 1. על אף האמור בפסקה (3) , לא יראו שירות שניתן על ידי שותף בשותפות, לאותה שותפות, כשירות שניתן לאדם אחד
 2. הוראות פסקה (3) לא יחולו על חברת מעטים המעסיקה ארבעה מועסקים או יותר; לעניין זה:

         – הועסק אדם לא יותר מ 4 שעות ביום יחשב לחצי מועסק ואם הועסק חלק משנת המס יחשב לחלק ממועסק כיחס תקופת עבודתו לשנה שלמה
          – אדם וקרובו ייחשבו למועסק אחד.

 1. יש לשלם מקדמות בגין הכנסה זו

 

חלוקת דיבידנד בכח

ראה המנהל, כי חברת מעטים לא חילקה דיבידנד בשיעור של 50% לפחות מתוך רווחיה לשנת מס פלונית, לבעלי מניותיה, עד תום חמש שנים לאחר שנת המס הפלונית, וכי רווחיה הנצברים עולים על חמישה מיליון שקלים חדשים, ויש בידה לחלק רווחיה או חלק מהם בלי להזיק לקיומו ולפיתוחו של עסקה, וכי תוצאת אי-החלוקה היא הימנעות ממס או הפחתת מס – רשאי הוא, לאחר התייעצות בוועדה שיש עליה הוראה להלן, ולאחר שניתנה לחברה הזדמנות סבירה להשמיע דבריה, ליתן הוראה לפקיד השומה לנהוג בחלק של עד 50% מרווחיה לשנת המס, לאחר שהופחת מהם סכום הדיבידנד שחילקה מרווחי אותה שנת מס, כאילו חולקו בתור דיבידנדים, ובלבד שלאחר הוראת המנהל לא יפחתו רווחיה הנצברים לתום אותה שנה ולתום שנת המס שקדמה להוראת המנהל, משלושה מיליון שקלים חדשים;

 לעניין זה – "רווחים נצברים" – כלל ההכנסה החייבת של החברה, בתוספת ההכנסות הפטורות ממס, לרבות שבח אשר נצברו מיום התאגדותה ועד תום שנת המס הפלונית, בניכוי המס החל עליה ובניכוי דיבידנד שהיא חילקה עד תום שנת המס הפלונית, ובלבד שסכום הרווחים לא יעלה על סכום הרווחים שעלולים לגרום לחברה חשש סביר לאי עמידה בחובותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועדן.

 

דיבידנד 25% – הוראת שעה

ניתן לחלק דיבידנד בגין רווחים שנצברו עד 31/12/2016 במס של 25% (במקום 30%) וללא חבות במס עשירים ובלבד ש:

 1. ההכנסה מדיבידנד שולמה על ידי החברה מחלקת הדיבידנד והתקבלה בידי מקבלה מ 1 בינואר 2017 עד 30 בספטמבר 2017
 2. בכל אחת משנות המס 2017 עד 2019 הסכום הכולל של הכנסת עבודה ,דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים ששולמו למקבל ההכנסה מדיבידנד על ידי החברה שמחלקת את הדיבידנד, במישרין או בעקיפין, בהפחתת ההכנסה מדיבידנד שחוייבה כאמור ב 25% מס , לא פחת מממוצע סכום התשלומים ששולמו לו על ידי החברה במישרין או בעקיפין בשנות המס 2015-2016
 3. לא ניתן לקזז דיבידנד זה מהפסדי הון בבורסה

 

 

מס על ריבוי דירות

מי שמחזיק 249% ומעלה בדירות יהיה חייב במס לפי סעיף זה

בעל דירות כאמור יקבל פטור מהמס הנ"ל בגין שתי דירות לפי בחירתו (הפטור הוא רק מהמס החדש ואינו פטור ממס על דמי השכירות)

מי שקנה במהלך השנה או מכר במהלך השנה ולכן היה בחלק מהשנה בעל 249% או יותר אזי ישלם מס באופן יחסי לתקופת אחזקתו

אם לאדם סכום דירות ההשקעה נמוך מ 1,150,000 ₪ אזי יהיה פטור ממס על פי חוק זה

אם סכום דירות ההשקעה נמוך מ 1,400,000 ₪ ישלם מס חלקי

המס יהיה 1% מהסכום הקובע אך לא יעלה על 18,000 ₪ לדירה

יראו כדירת מגורים של יחיד גם דירת מגורים שהיא בבעלות של איגוד מעטים (איגוד פרטי בשליטת חמישה אנשים או פחות)

יחיד ובן זוגו הגר איתו בקביעות וילדים עד גיל 18 יחשבו כבעלים אחד

 

דירת מגורים כמפורט להלן לא תימנה כדירת מגורים לצורך הטלת מס ריבוי דירות

 1. דירת מגורים בבעלותם של עמותה, הקדש ציבורי  או חברה לתועלת הציבור
 2. דירת מגורים שבעלה זכאי להטבות בשלה לפי פרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון , בשנות המס שבהן זכאי להטבות
 3. דירת מגורים שהיא דירה בבניין להשכרה, כמשמעותה בחוק לעידוד בניית דירות להשכרה
 4. דירת מגורים שמשמשת להשכרה לטווח ארוך לפי מכרז שפרסמה המדינה או החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה
 5. )דירת מגורים המושכרת למגורים בשכירות שחוק הגנת הדייר חל עליה
 6. דירת מגורים המהווה מלאי עסקי לעניין מס הכנסה
 7. דירת מגורים המוחכרת לתקופה שבשלה יש לחוכר זכות במקרקעין בדירת המגורים, לא תימנה כדירתו של המחכיר
 8. דירת מגורים שפוצלה בהתאם לכל דין, תחשב כדירת מגורים אחת
 9. )מספר דירות מגורים שחוברו לדירה אחת, ייחשבו כדירת מגורים אחת
 10. דירת מגורים אשר בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, לא ניתן להעביר בה זכויות אלא כחלק מנחלה
 11. דירת מגורים שהתקבלה בירושה, ובלבד שלא הושכרה בשנה הראשונה לאחר פטירת המוריש – לא תימנה כדירת מגורים בשנה הראשונה כאמור
 12. דירת מגורים של מי שהוא יתום משני הוריו שטרם מלאו לו 18 שנים

 

 

המנהל ישלח הודעות שומה לא יאוחר מ 30 בינואר של כל שנת מס ויקבע את סכום המס השנתי שיש לשלם ויקח בחשבון את דירות המגורים שעליהם המס נמוך ביותר, הנישום יהיה זכאי בתוך שמונה חודשים ממועד השומה לבחור דירת מגורים אחרת

יש לשים לב ששטח הדירה נחשב לשטח לפי הארנונה או לפי אישור זכויות או בהיתר בניה לפי בחירת הנישום !

 

חייב במס שלא קיבל הודעת שומה עד 30 במרץ של שנת המס יגיש ביוזמתו למנהל עד 30 במאי הצהרה על דירות המגורים שבבעלותו ויפטר את סכום המס השנתי המגיע מכל דירה , אם לא יגיש את ההצהרה ישלם תשלום נוסף בגובה סכום המס שלא שולם בשל אי הגשת ההצהרה.

 

אם חל שינוי במהלך שנת המס במספר דירות המגורים שבבעלות חייב במס או בשיעור בעלותו באחת או יותר מהן או שהפך יחיד להיות חייב במס במהלך שנת המס יגיש למנהל הצהרה בתוך 30 יום מהשינוי

 

חוק פנסיה חובה לעצמאיים

החל משנת 2017 גם העצמאיים נכנסים לחובת חסכון פנסיוני

 

"הכנסה חייבת בהפקדה" – הכנסה לפי סעיף 2(1) או 2(8) לפקודה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, ולמעט תשלומים ממרכיב חיסכון למצב אבטלה  וכן למעט ניכויים לקרן השתלמות , לפנסיה ו/או לאובדן כושר עבודה 

 

חובת ההפקדה הינה כדלקמן:

עד מחצית השכר הממוצע במשק 4.45%

מעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק או עד ההכנסה החייבת לפי הנמוך 12.55%

מתשלומים אלו ניתן לנכות תשלומים שהפקיד עצמאי לפנסיה בגין הכנסה כשכיר שבשלה שילם המעסיק בעד עובדו סכומים לפנסיה

 

פטורים מהפקדה:

מי שטרם מלאו לו 21 שנה

מי שהגיע לגיל פרישה מוקדמת

מי שטרם חלפו 6 חודשים מהמועד בו נרשם לראשונה כעוסק למע"מ

מי שמלאו לו 55 שנה ביום תחילת החוק

 

1/3 מכל סכום שהופקד לפנסיה או מהגובה המקסימלי לפיצויים פטורים ממס יהיה מיוחס לכספים עבור אבטלה שאותו עצמאי יוכל למשוך אם יסגור את העסק או יגיע לגיל פריה ללא הכנסה חייבת בהפקדה לפנסיה

 

מי שלא יפקיד כספים כאמור יקבל התראה של 90 יום להפקיד מהמרכז לגביית קנסות ואם לא יעשה זאת ישלם קנס של 500 ₪

 

הפקדות לפיצויים

מועד חיוב המס להפקדות לפיצויים משתנה, מי שיפקיד מעל תקרת הפיצויים ימוסה בשלב ההפקדה לפנסיה על מרכיב הפיצויים העולה על תקרת הפטור למעט אם מדובר בהפקדה לקרן פנסיה ותיקה ואז החבות במס תחזור להיות רק במועד קבלתה על ידי העובד

"תקרת הפיצויים" – משכורת העובד ביום ההפקדה או 32,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך."

אם הסכומים שנצברו לפיצויים נמוכים מ 360,000 ₪ ברירת המחדל תהיה שהעובד מעוניין להשאירם למטרת קצבה ולא למשיכה הונית (בניגוד להיום), אם העובד ירצה למשוך אותם יצטרך להצהיר על כך בפני פקיד השומה (היום המצב בדיוק להפך)

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.