סניף רעננה טלפון: 09-7722553, סניף רמת גן טלפון: 03-7521731
סניף רעננה טלפון: 09-7722553, סניף רמת גן טלפון: 03-7521731

רשות המיסים פרסמה הנחיה לצורך פטור ממס על ארגונים מקצועיים , ארגון מקצועי המבקש פטור ממס מתבקש לפעול לפי ההנחיות

-
ארגון מקצועי

בקשה להכרה כארגון מקצועי לצורך פטור ממס

הוראת ביצוע – אישור לארגונים מקצועיים מכוח סעיף 9(2א)
תוספת 1 לחוזר מס הכנסה מס׳ 12/2002

1.     רקע כללי

1.1.    בתיקון 119 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ״א -1961 (להלן ״הפקודה״) מיום 30.12.1998 הוסף סעיף 9(2א) שעניינו מתן פטור ממס לארגונים מקצועיים, וכן הוספה הסמכות לחיוב בניהול ספרים כפי שנקבעה בסעיף 130(א)(4) לגופים המאוגדים כארגון מקצועי לפי סעיף 9(2א) לפקודת מס הכנסה (להלן : ״ארגון מקצועי״).

גופים כאמור לא נכנסים בגדרי ״מוסד ציבורי״ כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה. יחד עם זאת, לגופים אלו מטרות אשר המחוקק מעוניין לקדם, ועל כן נקבע הפטור שבסעיף 9(2א). פטור זה נגזר מתוך בחינה של היקף הוצאות מינימאלי מסך ההכנסות של הארגון המקצועי וזאת כדי לתמרץ אותו לפעול לשם מימוש מטרותיו.

חוזר 12/2002 שפורסם בתאריך 10.10.2002 מפרט ומבהיר את הסדרי המיסוי של ארגון מקצועי. מכוח סעיף 9(2א) פורסמו בתאריך 9.12.2002 תקנות מס הכנסה (דו״חות שיגיש ארגון מקצועי), התשס״ג – 2002.

1.2.    תנאי לקבלת הכרה כארגון מקצועי הוא קבלת אישור מנהל רשות המיסים (להלן: ״אישור״).

בפועל, עד כה לא הוצאו אישורים לפי סעיף 9(2א) וכתוצאה מכך היו ארגונים שהגישו דוחות לפקידי שומה בהם הצהירו על עצמם כארגון מקצועי , זאת על אף שלא היה בידיהם אישור תקף של מנהל רשות המיסים.

1.3.    במסגרת הוראת נוהל זו מוחלים כללים אחידים בנושא, בהתאם לדרישות החוק, להוראות חוזר 12/2002 ולקריטריונים שנקבעו להכרה כארגון מקצועי.

 

 

2.     יישום מדיניות רשות המיסים במתן אישור לפי סעיף 9(2א)

2.1.    גופים שיבקשו לקבל הכרה כארגון מקצועי יגישו את בקשתם בטופס בקשה להכרה כארגון מקצועי (רצ״ב כנספח להוראה זו). טופס הבקשה יוגש למחלקת מוסדות ציבור ומלכ״רים ברשות המיסים או לפקס טו מייל 02-6559759 או לדוא״ל (אי מייל)   malkar@taxes.gov.il

2.2.    בקשתם של גופים אלו תיבחן לאור הקריטריונים שנקבעו בפקודה ובחוזר 12/2002. במידה ויעמדו בקריטריונים, יונפק להם אישור על ידי מנהל רשות המיסים.

2.3.    תוקף האישור הוא מיום קבלתו ועד לשנתיים מתום שנת המס בה הוא ניתן, והוא יוארך בכל פעם לחמש שנים נוספות (למעט מקרים בהם צוין אחרת). יודגש כי יש להגיש בקשה לחידושו של האישור עד לתאריך 31.7 בשנת המס בה תם תוקף האישור.

2.4.    בקשה שהוגשה במלואה שלא תטופל תוך שנה ממועד הגשתה יראוה כמאושרת. ״מועד ההגשה״ לעניין סעיף זה הינו מועד קבלת הבקשה במלואה במחלקת מוסדות ציבור ומלכרים בכתובת כנפי נשרים 5, ירושלים, או המועד בו נתקבלה בפקס או בדוא״ל כמפורט לעיל. ככל שנדרשו השלמת מסמכים או מידע נוספים, יום ההגשה ייחשב כיום שבו השלים המבקש את המסמכים או המידע שנדרש להשלים.

2.5.    ארגונים חדשים שמועד הגשת הבקשה הינו בשנת המס הראשונה לפעילותם, ימלאו בטופס הבקשה את הנתונים הצפויים לשנת המס הראשונה.

2.6.    ארגונים קיימים ימלאו בטופס הבקשה את הנתונים של שנת המס הקודמת (האחרונה) לשנה בה הוגשה הבקשה.

3.     הוראות מעבר

3.1.    החל משנת 2016 רשות המיסים תנפיק אישור לארגון מקצועי לאחר שיפנה ויאושר כאמור לעיל. האישור יוזן ע״י מחלקת מוסדות ציבור במערכת שע״מ בשאילתה 407 (מערך 002),

בשדה 700, כאינדיקציה לקיומו של האישור.

3.2.    מובהר בזאת כי גופים אשר עד כה הגישו את דוחותיהם לפקידי השומה במתכונת של ארגונים מקצועיים ללא אישור, ידרשו להגיש בקשה להכרה כארגון מקצועי ובקשתם תיבחן מכאן ואילך. מודגש בזאת כי בקשה להחלת אישור באופן רטרואקטיבית, תתאפשר רק ביחס לשנים הפתוחות בשומה, וזאת בכפוף לאישור מחלקת מוסדות ציבור ומלכ״רים להחלה רטרואקטיבית.

 

 

 

3.3.     לגבי שנים סגורות, החל ממועד חקיקת סעיף 9(2א) וקביעת התקנות מכוחו ועד לשנת 2012 לא יידרשו אישורים כאמור, יודגש בזאת כי אי דרישה כאמור אינה מהווה אישור פוזיטיבי כי המוסד נחשב כארגון מקצועי.

3.4.     גופים אשר הגישו בקשה כנדרש לפי חוזר זה, משנת 2013 ואילך, אינם נדרשים להגישה בשנית. גופים שהגישו בקשה כנדרש לפני שנת 2013, נדרשים להגיש בקשתם בשנית. לעניין ארגונים שהגישו בקשה כנדרש, יראו את יום ההגשה האמור בסעיף 2.4 לעיל, כיום פרסום חוזר זה.

3.5.     החל משנת המס 2016 ואילך, גוף שלא קיבל אישור כארגון מקצועי מאת מנהל רשות המיסים, לא יוכל להצהיר על עצמו כארגון מקצועי בדוחותיו לרשות המסים. יודגש בזאת,

כי גוף שהגיש בקשה להיחשב כארגון מקצועי וטרם קיבל אישור עד למועד הגשת הדוח השנתי, יהיה רשאי להצהיר על עצמו בדו״ח כארגון מקצועי. יובהר, כי אין לראות בהצהרה במקרה זה כהסכמה לאישור הארגון כארגון מקצועי.

להלן ההנחיה במלואה כולל הנספחים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.