טופס להקטנת מקדמות
טופס 101
כל שאר הטפסים של מס הכנסה
טופס הצהרת הון

הרשמה לניוזלטר

עסק חדש

כל ההכוונה לפתיחת עסק חדש  הדרכה ותשובות לכל השאלות

פגישה ראשונה ללא תשלום    וללא התחייבות אצל רואי חשבון


עמוד הבית מידע מקצועי טפסים טופסי מס הכנסה

טופס להקטנת מקדמות

טופס המיועד ללקוחות המשרד הרוצים להקטין מקדמות מס הכנסה
נכתב בתאריך 5/9/2009

מכתב התקשרות עם נישום המבקש מרו"ח להקטין מקדמות מתוקף סמכותו בהתאם להוראת נציב מס הכנסה

 

שאילתא 415

 

שם הנישום:______________ מס' תיק:_____________             תאריך:____________

 

לכבוד

וורסל את וורסל -רואי חשבון

 

 

            אדונים נכבדים,

 

הנדון:ביטול / הקטנת מקדמות למס הכנסה לשנת המס: 2012 

 

1. אבקשכם לפנות בשמי לפקיד השומה ולפעול להקטנת/הגדלת/ביטול המקדמות לצורך מס  מ-% __

ל: % __   לפי הכללים של ביטול/הקטנה/הגדלה המתבצעים על ידי רו"ח בהתאם לסמכות שקיבל מנציב מס הכנסה (ידוע לי כי קיימת אפשרות אלטרנטיבית  שלא תטפלו בעניין בעצמכם בהתאם לסמכות שהוקנתה לכם  אלא שתפנו בשמי,או שאטפל בעצמי, בבקשה לפקיד השומה שיסכים להקטין/לבטל/להגדיל את המקדמות  שהוטלו עלי) הנימוקים לבקשתי ממכם להשתמש בסמכותכם האמורה הם כדלקמן:

            (נא לסמן X במשבצת המתאימה).

            _ הפסקתי את פעילותי העסקית.

            _ הפכתי לשכיר.

            _ הכנסותיי ירדו.

            _ חל שינוי בתחום הפעילות של עסקי מ_____________ל_________

            _ מכרתי את העסק ולא התחלתי בפעולות אחרות.

            _ כל הרווח יחולק כמשכורת שוטפת למנהלים וכך לא תיווצר הכנסה חייבת.

            _                                                                                                                           

2. הריני מאשר כי הוראותיו של סעיף 190א(1) (2)לפקודת מס הכנסה, ידועות לי ומשמעויותיו ברורות

 לי, הווה  אומר היה ויתברר כי סכום המס ע"פ דו"ח אותו אגיש לשנת המס הנדונה יעלה על המקדמות  

 שהוקטנו, כי  אז אשלם על סכום ההפחתה הפרשי הצמדה וריבית החל מאמצע שנת המס ועד מועד  

 תשלום ההפרש או תום שנת המס לפי המוקדם.

3. הריני מאשר כי ידוע לי שהאחריות הראשונית והבלעדית לגבי המצגים אשר משמשים כבסיס להקטנה

    / הגדלה / ביטול כאמור , מוטלת עלי, ואין בהחלטתכם  כל שיקול דעת או בסיס לגרוע האחריות

 המוטלת עלי.

 אין לי ולא תהיה לי כל טענה כלפיכם בשל הפעולה הטכנית של ההקטנה / הגדלה / ביטול כאמור.

4. מלוא החומר אשר משמש כבסיס להקטנה / הגדלה / ביטול לרבות מאזן בוחן מעודכן להיום וחישובים           

 מאמתים , מצורף בזאת לאחר בדיקתי. כל שינוי בפעילות העסקית אשר עלול / עשוי להשפיע על    

 שיעור המקדמות, יובא  לידיעתכם בכתב באופן מיידי וללא כל דיחוי, תוך ציון ההשפעה.

5. בהתאם להוראת ביצוע ___ של מס הכנסה, הריני מתחייב להודיעכם על כל אחד  מהעניינים הבאים

 או לבצעו, במקרה של הפסקת הפעילות העסקית ומכירת העסק.

            א. לדווח ולשלם מקדמה על רווח ההון בגין המכירה כדין.

            ב. לשלם את המקדמות עד להפסקת הפעילות כך שיכסו את המס הצפוי.

6. הריני מאשר כי למיטב ידיעתי איני נמנה על אלה שאינן רשאים להקטין את  מקדמותיהם (*)

7. הריני מסכים כי בכל מקרה שיובא לידיעתכם כי חל שינוי מהותי בנסיבות שבשלהן בקשתי את הקטנת            

המקדמות או ביטולן, באופן המצריך קביעת מקדמות או  הגדלתן, תדאגו לתיקון המקדמות ותודיעו למס  הכנסה על השינוי, ואני מתחייב  לשלם על פיו, כל זאת בתנאי שתביאו לידיעתי לפחות  7ימים מראש את תוכן ההודעה שתעבירו לפקיד השומה.    ידוע לי כי תנאי זה הינו תנאי הכרחי להסכמתכם להקטין את המקדמות המוטלות עלי כמפורט לעיל.

במקרה שאבטל הוראות אלו או לא אנהג לפיהן, תהיו רשאים להודיע לפקיד השומה על ביטול מיום התחילה   של כל ההליכים של הקטנה/ביטול/הגדלה של  המקדמות כמפורט לעיל.

 

                                                            בברכה:______________

 

 * רואה חשבון אינו יכול להקטין מקדמות של חברה משפחתית, "מנהל" חברה משפחתית ובמספר מקרים אחרים המפורטים בהוראת  ביצוע    

            של מס הכנסה,  הכוללים גם נישומים שנתפסו באי רישום תקבול או שנרשמו להם ליקויים בניהול פנקסי חשבונות או שטרם הגישו דו"ח        

            שנתי כלשהוא לגביו אין להם ארכה בתוקף.

 


  תגובות  חזור למעלה עמוד להדפסה שלח לחבר להוספת תגובה  לקבלת RSS

| More

הפוך לדף הבית   |   דף הבית   |   הנהלת חשבונות   |   תקנון   |   ניוזלטר   |   ארכיון חדשות   |   קישורים   |   English   |   מפת האתר   |   צור קשר   |   החזרי מס

2009 © כל הזכויות שמורות לוורסל את וורסל רואי חשבון

פותח ע"י Guru4rent ועוצב ע"י Varydesign